دانلود رایگان


برنامه ای که مشخص می کند عدد زوج است یا فرد - دانلود رایگاندانلود رایگان ّبرنامه نویسی C

دانلود رایگان برنامه ای که مشخص می کند عدد زوج است یا فرد

ّبرنامه نویسی C


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحال| ویکی پدیا فارسی

1-برنامه ای بنویسید که 5 عدد را بخواند و مجموع و معدل آنها را چاپ کند ... 3- برنامه ای
بنویسید که سه رقم بخواند و با آنها هر چه عدد سه رقمی بدون تکرار رقم می ... د- مشخص
کنید چند نفر هستند که نامشان در دو کلاس شبیه هم است ( یعنی نام هایی که هم ..... 7-
برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را شمرده و چاپ
کند.

های سورس - لیست تمرینات ساده - HiSource.ir

شرط و حلقه; تشخیص زوج یا فرد بودن عدد با استفاده از عملگر جمع ... کامپیوتر یک
عدد بین 1 تا 100 انتخاب می کند شما باید آن عدد را با کمک برنامه حدس بزنید ... برنامه
ای که عدد سال را دریافت کرده و تشخیص دهد سال کبیسه است یا نه ... دریافت یک
رشته و مشخص کردن تعداد حروف بزرگ، تعداد حروف کوچیک،تعداد اعداد و تعداد علامتها

آموزش آلگوریتم نویسی | انجمنهای مجیدآنلاین

الگوريتمي بنويسيد كه يك عدد را از ورودي بگيرد و سپس آنرا چاپ نمايد. ... در مثال 4
الگوريتم هر سه قسمت را دارا مي باشد يعني هم ورودي ، هم خروجي و هم عمليات .... برنامه اي
بنويسيد كه عددي را از ورودي بگيرد و اگر عدد دريافت شده مثبت ... برنامه اي
بنويسيد كه 3 عدد را از ورودي بگيرد و مشخص كند كه هر عدد زوج است يا فرد ؟

تمرینات ویژوال بیسیک - علوم پايه - blogfa.com

(هدف اشنایی با عملگر های ریاضی و دستورات ورودی خروجی می باشد ). برنامه ای ...
برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و مشخص کند که اول است یا نه. برنامه ای .... 19
- برنامه ای بنویسید که 20 عدد را خوانده فرد و زوج بودن آنها را مشخص کند . 20- برنامه
ای ...

نوشتن برنامه ای در ++C [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های ...

برنامه ای بنویسید که مجموع زیر را محاسبه کند: S=1+((x^2)/2!) ... در برنامه ی ++C
زیر :(عددی را گرفته مشخص کنید زوج است یا فرد ؟ ... اگه بعد از اونجا که گفتین
سمی کالن گذاشته بشه ، چه عدد زوج باشه و چه فرد چاپ می کنه که زوجه .

برنامه نویسـی ++C

3. برنامه ای بنویسید که 3 عدد ار ورودی دریافت کرده و بزرگترین انرا نمایش دهد. ...
برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کند سپس عملیات جمع، تفریق، ضرب و
... برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و زوج یا فرد بودن انرا مشخص کند.

استاد مهندس سلیم آبادی

ﺑﺮ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺧﺎﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ. ﻗﺎﺋﻢ
اﻟﺰاوﯾﻪ. اﺳﺖ؟ r. ﺷﺮوع ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺪاد زوج دو رﻗﻤﯽ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ... ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . B'.
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ. ﺷﺮط ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ ... ﻫﺎي آن اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪداول اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ C++

را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ . .٩. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪدي ﻣﺜﺒﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه، اﻋﺪاد ﻓﺮد. 1. ﺗﺎ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ( .....
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧـﺪه ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻋـﺪد اول ﺑـﺮ ﻋـﺪد دوم زوج. اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ....
ﻛﻨﺪ (اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ ﺑﺎ enter. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﮔﺮدد). ٧۶ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه، اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺗﻤـﺎم ارﻗـﺎم
...

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

ﻋﻤﻠﻴﺎت در آن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ... ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل .... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻋﺪد اول. اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺖ ﻳ. ▫. -3. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را از
ﻛﺎرﺑﺮ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن دو را ﺑﺎ ﻫﻢ .... زوج و ﻛﺪام ﻓﺮد اﺳﺖ.

8- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و زوج و فرد بودن آن را ...

6 دسامبر 2014 ... 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و زوج و فرد بودن آن را مشخص کند و
پیغام مناسبی در خروجی چاپ نماید. ... عدد کامل عددی است که مجموع مقسوم علیه هایش دو
برابر خودش است. ... 25- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تشخیص دهد
که آیا آرمسترانگ هست یا نه و پیغام مناسب را در خروجی چاپ نماید.

ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ C++

را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ . .٩. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪدي ﻣﺜﺒﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه، اﻋﺪاد ﻓﺮد. 1. ﺗﺎ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ( .....
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧـﺪه ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻋـﺪد اول ﺑـﺮ ﻋـﺪد دوم زوج. اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ....
ﻛﻨﺪ (اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ ﺑﺎ enter. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﮔﺮدد). ٧۶ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه، اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺗﻤـﺎم ارﻗـﺎم
...

استاد مهندس سلیم آبادی

ﺑﺮ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺧﺎﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ. ﻗﺎﺋﻢ
اﻟﺰاوﯾﻪ. اﺳﺖ؟ r. ﺷﺮوع ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺪاد زوج دو رﻗﻤﯽ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ... ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . B'.
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ. ﺷﺮط ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ ... ﻫﺎي آن اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪداول اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ.

نوشتن برنامه ای در ++C [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های ...

برنامه ای بنویسید که مجموع زیر را محاسبه کند: S=1+((x^2)/2!) ... در برنامه ی ++C
زیر :(عددی را گرفته مشخص کنید زوج است یا فرد ؟ ... اگه بعد از اونجا که گفتین
سمی کالن گذاشته بشه ، چه عدد زوج باشه و چه فرد چاپ می کنه که زوجه .

c1.pptx

برنامه ای بنویسید که n نمره یک دانشجو را خوانده و سپس مشخص کند که دانشجو مشروط
...... اصلی براساس نتیجه برگشتی، درخروجی چاپ میکند که عدد زوج است یا فرد.

مثال ها و تمرین های حل شده در کلاس

برنامه ای بنویسید که حاصل اجرای چند دستور روی یک جعبه متنی را نمایش دهد. ...
الفبا مرتب شده است( را که در دفتر کلاسی پژوهش )آرایه جدید( نیز وارد می کند، نمایش
دهد. ... که مقام یک بازیکن را برحسب تعداد سکه ای که در اختیار دارد طبق جدول مشخص
کند. .... 6, تشخیص زوج یا فرد بودن عدد با استفاده از if, 179 ↓ مشاهده تصویر, ۱۳۹۴/
۰۷/۰۴.

سورس کد تشخیص عدد زوج و فرد - سی پلاس پلاس

27 دسامبر 2016 ... برنامه ای که عددی را از ورودی میگیرد و مشخص میکند که عدد وارد شده زوج است یا فرد.

مجموعه سورس های C++ - پروژه های برنامه نویسی

در ادامه مطلب می توانید عناوین مسائل را مشاهده کنید. خرید مجموعه سورس کد ... برنامه ای
بنویسید ۱۰ عدد را از ورودی گرفته و میانگین آنها را محاسبه کند؟ ۴. تابعی ... تابعی
بنویسید که که یک عدد طبیعی را بگیرد و مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟ ۸. تابعی
...

لبخند بزن دانشجو

... بود كه چنین می‌افتاد. كه كسی می فهمید ... 81- برنامهاي بنويسيد كه سه عدد گرفته و
مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث ميدهند يا خير؟ 82- برنامهاي .... 25- برنامهاي
بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء ارقام است يا خير؟ 26- برنامهاي
... 5- برنامهاي بنويسيد كه يك عدد گرفته و زوج يا فرد بودن آنرا مشخص كند. 6-
برنامهاي ...

1 ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻓﺼﻞ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓ

ﮐﻨﺪ. (. ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم ﻋﺪد. 24. ﺑﺮاﺑﺮ. 6. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .) 13. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ از ورودي
.... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ زوج ﺑﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮ و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻮد ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
.... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﭘﯿﺎم ...

تشخیص عدد زوج و فرد | هوژان

26 آگوست 2014 ... با استفاده از بدست آوردن باقیمانده می توانیم زوج و یا فرد بودن یک عدد را تشخیص
دهیم . ... تابع IsOdd زیر تشخیص عدد فرد را انجام می دهد که عددی از ورودی ... عددی بر
عدد 2 اگر باقیمانده ای باقی نماند یعنی صفر شود عدد مورد نظر زوج خواهد بود . ... بر عدد
2 را حساب میکند ، اگر باقیمانده صفر شود مقدار true برگدانده می شود ...

فروردین ۱۳۹۱ - C++ برنامه سازی

هر عدد، برنامه باید از کاربر سوال کند که میخواهد به کارش ادامه دهد یا خیر. ادامه مطلب...
ارسال توسط نوعی ... تمرین چهارده : شرکتی به هر یک از دو متخصصین خود، ماهیانه
750000 ريال پرداخت میکند.او میخواهد بداند که اگر 13.5 .... برنامه ای بنویسید که یک
عدد صحیح از ورودی بخواند و مشخص کند که زوج است یا فرد. کد در ادامه مطلب ... ادامه
مطلب.

مبانی کامپيوتر و برنامه سازی c - حماسه 90

دستور خروجی يا نوشتن که شکل کلی دستور به شکل زير است : .... مثال3 ) برنامه ای
بنویسید که سه عدد از ورودی گرفته مشخص کند می تواند اضلاع مثلث باشند یا خیر؟
..... که عناصر یک ماتریس m×n را گرفته و تعداد اعداد زوج و فرد آن ها را مشخص کند .

کامپیوتر - Algorithm

الگوريتم : به مجموعه اي از دستورالعمل ها يي كه با ترتيب معين و مشخص اجراشده و
موجب حل مسآله اي گردند را .... برنامه چاپ زوج ( EVEN ) يا فرد ( ODD ) ؛ عدد ورودي N.
Cls.

برنامه نویسی یک سی شارپ (#c) - آموزش ریاضی و دروس اختصاصی ...

... a.exe ایجاد میشود .حالا باید در خط فرمان a تایپ کنید و با زدن کلید اینتر برنامه
تان اجرا می شود ... بدون متد ()Main برنامه های سی شارپ قابل اجرا نخواهند بود، متد ()
Main هم با آکولاد باز و بسته محدوده خودش را مشخص می کند. نکته:بین ..... برنامه ای
بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد سپس چاپ کند که عدد زوج است یا فرد. using
System;

Computer Software Engineering - آشنایی با ++ c

... برنامه است.کدهایی که در این تابع نوشته میشوند در ابتدای برنامه اجرا می شوند. ....
مسئله 4:برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند ان عدد زوج است یا فرد.

برنامه نویسی-نرم افزار-شبکه-کامپیوتر - برنامه نویسی به زبان ++C ...

مثال: الگوریتمی بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و زوج یا فرد بودن آنرا نمایش
دهد. ... بنویسید که یک عدد را به عنوان شعاع دایره گرفته و مساحت و محیط دایره را
محاسبه کند. ... معایب:از زبان انسان دورتر و برنامه نویسی با این نوع زبانها مشکل تر
است. .... مثال: برنامه ای بنویسید که شعاع یک دایره را که یک عدد صحیح می باشد
گرفته و ...

برنامه نویسی یک سی شارپ (#c) - آموزش ریاضی و دروس اختصاصی ...

... a.exe ایجاد میشود .حالا باید در خط فرمان a تایپ کنید و با زدن کلید اینتر برنامه
تان اجرا می شود ... بدون متد ()Main برنامه های سی شارپ قابل اجرا نخواهند بود، متد ()
Main هم با آکولاد باز و بسته محدوده خودش را مشخص می کند. نکته:بین ..... برنامه ای
بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد سپس چاپ کند که عدد زوج است یا فرد. using
System;

ITP 3921 - Homework 6

برنامه. ای بنویسید که عددی از ورودی بگیرد و. تعیین کند عدد زوج است یا فرد. -9.
برنامه ... موازات یکدیگر است. فرض کنید می. خواهید در مبنای. ،9. دو. عدد یک. بیتی ...
برنامه. ای بنویسید که. 4. عدد از ورودی دریافت. و مشخص کند که آیا آن. 4. عدد.

برنامه و پروژه دانشجویی به زبان #C++ , C, C - برنامه و پروژه های رایگان

2- برنامه ای که با استفاده از کاراکتر n\ متنی را در دو سطر جداگانه چاپ می کند. ... 31-
این برنامه تعدادی عدد را از ورودی خوانده و تعداداعداد زوج و فرد را محاسبه و چاپ میکند. ...
برنامه عددی را از ورودی خوانده و با استفاده از یک تابع تشخیص می دهد که عدد اول است
یا نه ؟ ... و در آرایه قرار می دهد و توسط تابعی کوچکترین عنصر آرایه را مشخص میکند.

While :: آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

گاهی در برنامه نویسی نیاز داریم که یک یا چند کار را چندین بار تکرار کنیم. ... تا
الان باید متوجه شده باشید که با تغییر یک عدد از یک به صفر، ادامهی برنامه ممکن
است تا حد زیادی دستخوش تغییر ... مثال2: برنامه ی زیر اعداد زوج 2 تا عدد 100 را در
خروجی چاپ می نماید: ... مثال 5: برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد مضرب 4 سه رقمی را
چاپ کند:.

ﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷ ﺳﺮي ﻫﺎي آﻣﻮز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ. ( . ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دو if ( .... اﻋﺪاد زوج ﺑﻴﻦ. 100
. و. 1000 .... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ. ﻋﺪدﯼ را از ورودﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

مبانی کامپيوتر و برنامه سازی c - حماسه 90

دستور خروجی يا نوشتن که شکل کلی دستور به شکل زير است : .... مثال3 ) برنامه ای
بنویسید که سه عدد از ورودی گرفته مشخص کند می تواند اضلاع مثلث باشند یا خیر؟
..... که عناصر یک ماتریس m×n را گرفته و تعداد اعداد زوج و فرد آن ها را مشخص کند .

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ..... ﯾﺎ. ﻧﺒﻮدن. آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .
ﺗﻮﺿﯿﺢ. : ﻋﺪد اول ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮑﺶ از ﺧﻮد ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮرﺳﯽ.

های سورس - لیست تمرینات ساده - HiSource.ir

شرط و حلقه; تشخیص زوج یا فرد بودن عدد با استفاده از عملگر جمع ... کامپیوتر یک
عدد بین 1 تا 100 انتخاب می کند شما باید آن عدد را با کمک برنامه حدس بزنید ... برنامه
ای که عدد سال را دریافت کرده و تشخیص دهد سال کبیسه است یا نه ... دریافت یک
رشته و مشخص کردن تعداد حروف بزرگ، تعداد حروف کوچیک،تعداد اعداد و تعداد علامتها

سوالات عملی درس برنامه نویسی سی شارپ

برنامه ای بنویسید که نمرات پنج دانشجو را گرفته معدل آنها را محاسبه و نشان دهد; برنامه
ای ... برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مشخص کند زوج است یا فرد. ... و با
استفاده از خاصیت عدد زوج); برنامه ای بنویسید که سه اندازه را گرفته مشخص کند آیا
می ...

معلم محقق - آموزش برنامه نویسی

معلم محقق - آموزش برنامه نویسی - خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی
... Conio شامل توابعی است که برای توقف صفحه بوده و یا صفحه را پاک می کند. ....
یک تمرین برای شما فرض کنید که شما 10 عدد در یک آرایه ای دارید می خواهیم این 10 ....
1- الگوریتمی بنویسید که عددی را از کاربر گرفته و زوج و فرد بودن آن را مشخص کند
.

جاوا مبانی برنامه نویسی با - خانه برنامه نویسان

برنامه ای بنویسید که خروجی مشابه با آنچه در ذیل مالحظه می کنید،. چاپ نماید. ....
برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد و بگوید زوج است یا فرد. -2. 11. -. برنامه ای ...

فعالیت ها - سایت و پایگاه اطلاع رسانی سید مساعد موسوی نصر

لذا دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند از طریق سایت دانشگاه می توانند
اعتراض خود را ... 19 - برنامه اي بنويسيد يک عدد را خوانده مشخص کند عدد زوج است يا
فرد.

دانلود

ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .10. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدي از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ زوچ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد؟ .11. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨ
... ﮕ. ﯿﺮد اﮐﺮ ﻋﺪد زوج ﺑﻮد ﺟﺬر ﻋﺪد و اﮐﺮ ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﻮد ﻣﮑﻌﺐ آن را. ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .13. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ. 3
.... ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. : .43. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ.

دانلود

ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .10. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدي از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ زوچ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد؟ .11. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨ
... ﮕ. ﯿﺮد اﮐﺮ ﻋﺪد زوج ﺑﻮد ﺟﺬر ﻋﺪد و اﮐﺮ ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﻮد ﻣﮑﻌﺐ آن را. ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .13. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ. 3
.... ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. : .43. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ.

دانلود

ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .10. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدي از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ زوچ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد؟ .11. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨ
... ﮕ. ﯿﺮد اﮐﺮ ﻋﺪد زوج ﺑﻮد ﺟﺬر ﻋﺪد و اﮐﺮ ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﻮد ﻣﮑﻌﺐ آن را. ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .13. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ. 3
.... ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. : .43. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ.

واژه‌نامه خالصه‌مطالب آزمون‌نظري آزمون‌عملي توانايي‌انجام‌يك‌پ

بتوانند با استفاده از آن ها هر نوع برنامه اي را با سرعت و دقت به زبان ماشين تبديل
نمايند. .... الزم است تا عملياتي را روي مقادير معلوم انجام دهيد؛ بخش عمده اي از اين
عمليات با .... شده اند، استفاده كنيد مانند عملگر جمع كه مي تواند دو عدد يا دو متغير يا
تركيبي از آن ها .... مثال 3: الگوريتمي بنويسيد كه زوج و فرد بودن هر عدد دلخواه را
مشخص كند.

C++ Programs List.docx

برنامهای بنويسيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده مجموع دو عدد را محاسبه و چاپ نمايد. ... (
یک اینچ برابر 54/2 سانتی متر است); مساحت قسمت هاشور زده را بدست آورید. ...
شرکتی به هر یک از دو نفر از متخصصین خود، ماهانه 750000 تومان پرداخت میکند. ... از
ورودی دریافت کرده، فرد یا زوج بودن آن را تشخیص دهد و پیغام مناسبی در خروجی چاپ
کند.

سوالات دروس نهایی رشته کامپیوتر - سوالات نهايي برنامه نويسي ...

2- كدام گزينه در رابطه با حاصل الگوريتم زير درست است ؟ 1- شروع كن ... الف- تعداد
اعداد زوج بین 10 و 98 را محاسبه و چاپ می کند. ب - تعداد ... ج - چاپ اعداد فرد از 1 تا N.

کدنویسان|برنامه ای که یک عدد را دریافت کند و مشخص کند که این عدد ...

20 دسامبر 2016 ... در این برنامه کاربر یک عدد را وارد می کند و اگر باقیمانده این عدد تقسیم بر دو ... ای
که یک عدد را دریافت کند و مشخص کند که این عدد زوج است یا فرد.

برنامه ای که مشخص می کند عدد زوج است یا فرد

برنامه ای که مشخص می کند عدد زوج است یا فرد. ّبرنامه نویسی C برنامه ای که مشخص
می کند عدد زوج است یا فرد. ّبرنامه نویسی C. تحقیق دانش آموزی راجع به انواع ماهی ها ...

کدنویسان|برنامه ای که یک عدد را دریافت کند و مشخص کند که این عدد ...

20 دسامبر 2016 ... در این برنامه کاربر یک عدد را وارد می کند و اگر باقیمانده این عدد تقسیم بر دو ... ای
که یک عدد را دریافت کند و مشخص کند که این عدد زوج است یا فرد.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت

(اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ) ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، دﻧﺒﺎﻟﻪ ای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ١ . ١.٢ . اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ...
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ... ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن راه ﺣﻞ ..... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ زوج ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﻮدن
ﻋﺪد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ۶.٢: ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را از ورودی ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺜﺎل ۴ . ٣.٢.

20 - پرسش و پاسخ علمي

3ـ الگوریتم وفلوچارت برنامه ای را بنویسید که 1عدد مثبت را خوانده وتعداد ارقام
مثبت را نشان بدهد؟ ... 2- فرق اعداد زوج و فرد در باقی مانده ی آن ها به 2 است. پس با چک
کردن صفر بودن یا نبودن باقی مانده به جواب می رسی. ... ایده ی برنامه مشخص می شود. ...
برنامه ای را بنویسید که ضرایب یک معاذله درجه 2 را خوانده وریشه های آن را محاسبه کند؟

لبخند بزن دانشجو

... بود كه چنین می‌افتاد. كه كسی می فهمید ... 81- برنامهاي بنويسيد كه سه عدد گرفته و
مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث ميدهند يا خير؟ 82- برنامهاي .... 25- برنامهاي
بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء ارقام است يا خير؟ 26- برنامهاي
... 5- برنامهاي بنويسيد كه يك عدد گرفته و زوج يا فرد بودن آنرا مشخص كند. 6-
برنامهاي ...

استاد مهندس سلیم آبادی

ﺑﺮ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺧﺎﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ. ﻗﺎﺋﻢ
اﻟﺰاوﯾﻪ. اﺳﺖ؟ r. ﺷﺮوع ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺪاد زوج دو رﻗﻤﯽ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ... ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . B'.
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ. ﺷﺮط ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ ... ﻫﺎي آن اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪداول اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ.

دانلود

ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .10. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدي از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ زوچ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد؟ .11. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨ
... ﮕ. ﯿﺮد اﮐﺮ ﻋﺪد زوج ﺑﻮد ﺟﺬر ﻋﺪد و اﮐﺮ ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﻮد ﻣﮑﻌﺐ آن را. ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .13. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ. 3
.... ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. : .43. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ.