دانلود رایگان


برنامه ای که مشخص می کند عدد زوج است یا فرد - دانلود رایگاندانلود رایگان ّبرنامه نویسی C

دانلود رایگان برنامه ای که مشخص می کند عدد زوج است یا فرد

ّبرنامه نویسی C


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جاوا مبانی برنامه نویسی با - خانه برنامه نویسان

برنامه ای بنویسید که خروجی مشابه با آنچه در ذیل مالحظه می کنید،. چاپ نماید. ....
برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد و بگوید زوج است یا فرد. -2. 11. -. برنامه ای ...

فروردین ۱۳۹۱ - C++ برنامه سازی

هر عدد، برنامه باید از کاربر سوال کند که میخواهد به کارش ادامه دهد یا خیر. ادامه مطلب...
ارسال توسط نوعی ... تمرین چهارده : شرکتی به هر یک از دو متخصصین خود، ماهیانه
750000 ريال پرداخت میکند.او میخواهد بداند که اگر 13.5 .... برنامه ای بنویسید که یک
عدد صحیح از ورودی بخواند و مشخص کند که زوج است یا فرد. کد در ادامه مطلب ... ادامه
مطلب.

استاد مهندس سلیم آبادی

ﺑﺮ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﺧﺎﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ. ﻗﺎﺋﻢ
اﻟﺰاوﯾﻪ. اﺳﺖ؟ r. ﺷﺮوع ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺪاد زوج دو رﻗﻤﯽ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ... ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . B'.
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ. ﺷﺮط ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ ... ﻫﺎي آن اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪداول اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ.

مثال ها و تمرین های حل شده در کلاس

برنامه ای بنویسید که حاصل اجرای چند دستور روی یک جعبه متنی را نمایش دهد. ...
الفبا مرتب شده است( را که در دفتر کلاسی پژوهش )آرایه جدید( نیز وارد می کند، نمایش
دهد. ... که مقام یک بازیکن را برحسب تعداد سکه ای که در اختیار دارد طبق جدول مشخص
کند. .... 6, تشخیص زوج یا فرد بودن عدد با استفاده از if, 179 ↓ مشاهده تصویر, ۱۳۹۴/
۰۷/۰۴.

رباتیک اردکان - الگوریتم

7- الگوریتمی بنویسید 50 عدد را از ورودی خوانده تعداد اعدا زوج / فرد را چاپ کند. 8-
الگوریتمی بنویسید یک عدد بین 0تا 365را از وردی دریافت کرده تاریخ را مشخص
کند ..... مي باشد كه قرار است در آن زبان ما الگوريتم را به برنامه تبديل كنيم مثل c يا
++c يا .... الگوريتم بايد به گونه اي طراحي شود كه تمام حالت هاي مسئله را در نظر
بگيرد و ...

برنامه ای بنویسید که مشخص کند عدد زوج است یا فرد - خانه

برنامه ای بنویسید که مشخص کند عدد زوج است یا فرد. توضيحات. گروه C و C++
برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و مشخص کند که این عدد زوج است یا
فرد

لبخند بزن دانشجو

... بود كه چنین می‌افتاد. كه كسی می فهمید ... 81- برنامهاي بنويسيد كه سه عدد گرفته و
مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث ميدهند يا خير؟ 82- برنامهاي .... 25- برنامهاي
بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء ارقام است يا خير؟ 26- برنامهاي
... 5- برنامهاي بنويسيد كه يك عدد گرفته و زوج يا فرد بودن آنرا مشخص كند. 6-
برنامهاي ...

نوشتن برنامه ای در ++C [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های ...

برنامه ای بنویسید که مجموع زیر را محاسبه کند: S=1+((x^2)/2!) ... در برنامه ی ++C
زیر :(عددی را گرفته مشخص کنید زوج است یا فرد ؟ ... اگه بعد از اونجا که گفتین
سمی کالن گذاشته بشه ، چه عدد زوج باشه و چه فرد چاپ می کنه که زوجه .

1 ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻓﺼﻞ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓ

ﮐﻨﺪ. (. ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم ﻋﺪد. 24. ﺑﺮاﺑﺮ. 6. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .) 13. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ از ورودي
.... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ زوج ﺑﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮ و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻮد ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
.... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﭘﯿﺎم ...

ITP 3921 - Homework 6

برنامه. ای بنویسید که عددی از ورودی بگیرد و. تعیین کند عدد زوج است یا فرد. -9.
برنامه ... موازات یکدیگر است. فرض کنید می. خواهید در مبنای. ،9. دو. عدد یک. بیتی ...
برنامه. ای بنویسید که. 4. عدد از ورودی دریافت. و مشخص کند که آیا آن. 4. عدد.

وبلاگ تخصصی علوم کامپیوتر

علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند .... 14
- برنامه ای بنویسد که عددی از ورودی دریافت کند و مشخص کند عدد اول است یا ... 21-
برنامه ای بنویسید که عددی صحیح از ورودی دریافت نماید و تعداد ارقام زوج وارقام فرد و
...

Computer Software Engineering - آشنایی با ++ c

... برنامه است.کدهایی که در این تابع نوشته میشوند در ابتدای برنامه اجرا می شوند. ....
مسئله 4:برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند ان عدد زوج است یا فرد.

While :: آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

گاهی در برنامه نویسی نیاز داریم که یک یا چند کار را چندین بار تکرار کنیم. ... تا
الان باید متوجه شده باشید که با تغییر یک عدد از یک به صفر، ادامهی برنامه ممکن
است تا حد زیادی دستخوش تغییر ... مثال2: برنامه ی زیر اعداد زوج 2 تا عدد 100 را در
خروجی چاپ می نماید: ... مثال 5: برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد مضرب 4 سه رقمی را
چاپ کند:.

1 برنامه نویسی پیشرفته درس اول تمرین ای بنویسید که دو عدد را از ...

از کاربر یک عدد دریافت کنید و مشخص کنید که عدد زوج است یا فرد؟ ... برنامه. ای.
بنویسید. که. مجموع. اعداد. زوج. تا1. 111. را. محاسبه. کند . می توانید از دستور for.

:: آموزش مباحث مبتدی ویژوال بیسیک به صورت کد :: [بایگانی] - انجمن ...

24 ژوئن 2011 ... 2-برنامه ای بنویسید که اعداد فرد بین 1 تا 10 را چاپ نماید for i =1 to 10 ... 4-برنامه
ای بنویسید که اعداد زوج کوچکتر از 99 رادر داخل یک TextBox نشان دهد ... تابع str=
این تابع عدد را به نوع رشته تبدیل میکند و ساختار آن به صورت زیر است: ... 3-برنامه
ای بنویسید که یک عدد گرفته و سپس مشخص نماید اول است یا خیر

مبانی ویژوال بیسیک

حلقه تکرار While : اجرای دستورات تا زمانی که شرط درست است انجام می شود . ... مثال :
برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد 1 تا 100 را با استفاده از حلقه While محاسبه
کرده .... برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد زوج و فرد بین ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه کند ؟ ...
برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و مثبت و منفی و یا صفر بودن آن را تشخیص
دهد ؟

مبانی ویژوال بیسیک

حلقه تکرار While : اجرای دستورات تا زمانی که شرط درست است انجام می شود . ... مثال :
برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد 1 تا 100 را با استفاده از حلقه While محاسبه
کرده .... برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد زوج و فرد بین ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه کند ؟ ...
برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و مثبت و منفی و یا صفر بودن آن را تشخیص
دهد ؟

وبلاگ تخصصی علوم کامپیوتر

علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند .... 14
- برنامه ای بنویسد که عددی از ورودی دریافت کند و مشخص کند عدد اول است یا ... 21-
برنامه ای بنویسید که عددی صحیح از ورودی دریافت نماید و تعداد ارقام زوج وارقام فرد و
...

وبلاگ تخصصی علوم کامپیوتر

علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند .... 14
- برنامه ای بنویسد که عددی از ورودی دریافت کند و مشخص کند عدد اول است یا ... 21-
برنامه ای بنویسید که عددی صحیح از ورودی دریافت نماید و تعداد ارقام زوج وارقام فرد و
...

آموزش آلگوریتم نویسی | انجمنهای مجیدآنلاین

الگوريتمي بنويسيد كه يك عدد را از ورودي بگيرد و سپس آنرا چاپ نمايد. ... در مثال 4
الگوريتم هر سه قسمت را دارا مي باشد يعني هم ورودي ، هم خروجي و هم عمليات .... برنامه اي
بنويسيد كه عددي را از ورودي بگيرد و اگر عدد دريافت شده مثبت ... برنامه اي
بنويسيد كه 3 عدد را از ورودي بگيرد و مشخص كند كه هر عدد زوج است يا فرد ؟

1 ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻓﺼﻞ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓ

ﮐﻨﺪ. (. ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم ﻋﺪد. 24. ﺑﺮاﺑﺮ. 6. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .) 13. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ از ورودي
.... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ زوج ﺑﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮ و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻮد ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
.... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﭘﯿﺎم ...

های سورس - لیست تمرینات ساده - HiSource.ir

شرط و حلقه; تشخیص زوج یا فرد بودن عدد با استفاده از عملگر جمع ... کامپیوتر یک
عدد بین 1 تا 100 انتخاب می کند شما باید آن عدد را با کمک برنامه حدس بزنید ... برنامه
ای که عدد سال را دریافت کرده و تشخیص دهد سال کبیسه است یا نه ... دریافت یک
رشته و مشخص کردن تعداد حروف بزرگ، تعداد حروف کوچیک،تعداد اعداد و تعداد علامتها

دانلود

ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .10. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدي از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ زوچ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد؟ .11. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨ
... ﮕ. ﯿﺮد اﮐﺮ ﻋﺪد زوج ﺑﻮد ﺟﺬر ﻋﺪد و اﮐﺮ ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﻮد ﻣﮑﻌﺐ آن را. ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ .13. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ. 3
.... ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. : .43. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ.

جاوا مبانی برنامه نویسی با - خانه برنامه نویسان

برنامه ای بنویسید که خروجی مشابه با آنچه در ذیل مالحظه می کنید،. چاپ نماید. ....
برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد و بگوید زوج است یا فرد. -2. 11. -. برنامه ای ...

وبلاگ امید قیطاسی

برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را گرفته و کنترل کند که عدد اول است یا خـیر و
.... برنامه ای بنویسید که دو عدد را بخواند و تعیین نماید کدامیک 3 / 4 - X را مثبت می
کند . .... برنامه ای بنویسید که 20 عدد را خوانده فرد و زوج بودن آنها را مشخص کند .

حل تمرينات - Rodehen C programming

1- برنامه ای بنویسید که يک عدد را از ورودی گرفته و به مبنای دو تبديل کرده و در .....
اينکه آيا عدد از دو طرف يکسان خوانده می شود يا خير در تابع گنجانده شده است . ... مکان
آن یعنی سطر و ستون را مشخص کند و در خروجی نشان دهد و در غیر این صورت ..... -1
برنامه ای بنويسيد که کليه اعداد 4 رقمی که دارای ارقام زوج هستند را در خروجی نشان دهد
؟

برنامه نویسی یک سی شارپ (#c) - آموزش ریاضی و دروس اختصاصی ...

... a.exe ایجاد میشود .حالا باید در خط فرمان a تایپ کنید و با زدن کلید اینتر برنامه
تان اجرا می شود ... بدون متد ()Main برنامه های سی شارپ قابل اجرا نخواهند بود، متد ()
Main هم با آکولاد باز و بسته محدوده خودش را مشخص می کند. نکته:بین ..... برنامه ای
بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد سپس چاپ کند که عدد زوج است یا فرد. using
System;

فروردین ۱۳۹۱ - C++ برنامه سازی

هر عدد، برنامه باید از کاربر سوال کند که میخواهد به کارش ادامه دهد یا خیر. ادامه مطلب...
ارسال توسط نوعی ... تمرین چهارده : شرکتی به هر یک از دو متخصصین خود، ماهیانه
750000 ريال پرداخت میکند.او میخواهد بداند که اگر 13.5 .... برنامه ای بنویسید که یک
عدد صحیح از ورودی بخواند و مشخص کند که زوج است یا فرد. کد در ادامه مطلب ... ادامه
مطلب.

جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک

مجموعه ای. از دستورات متوالی که برای انجام عمل خاصی نوشته می شوند و پس ....
الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و مشخص کند که عدد کامل است یا خیر ؟
راهنم. ای ... الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد فرد دو رقمی را حساب کرده و حاصل را
چاپ کند . ... الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد سه رقمی زوج را حساب کرده و حاصل را
چاپ کند . .1.

گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحال| ویکی پدیا فارسی

1-برنامه ای بنویسید که 5 عدد را بخواند و مجموع و معدل آنها را چاپ کند ... 3- برنامه ای
بنویسید که سه رقم بخواند و با آنها هر چه عدد سه رقمی بدون تکرار رقم می ... د- مشخص
کنید چند نفر هستند که نامشان در دو کلاس شبیه هم است ( یعنی نام هایی که هم ..... 7-
برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را شمرده و چاپ
کند.

برنامه نویسی به زبان پاسکال و سی پلاس پلاس

ساختار کلی دستور شرطی بدین صورت است که ابتدا یک متغیر در نظر می
گیریدswitch(variable) (قسمت 1) ... مسئله 11:برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین
100 تا1001 را چاپ کند. ... 3-(مسئله ی 18):برنامه ای بنویسید که مشخص کند عددی اول
است یا نه.

آموزش - آشنایی با نرم افزار وُرد برای انجام انواع تایپ متن و جدول

کاربر می تواند هر یک از دکمه ها را از ناحیه راست Drag کند و در روی نوار جدید قرار دهد.
... برای این منظور؛ در زیر دکمه ای که برنامه را می بندد ( )، دکمه کوچکتری ( ) قرار دارد،
با ... مورد تیک بزنیم، می توانیم یک عدد در دریچه مقابل آن قرار دهیم که واحد آن نقطه
است. ... ها از صفحه جدید شروع می شوند یا نقطه شروع آنها صفحه زوج است و یا فرد است و
.

آموزش الگوریتم و فلوچارت - تالار گروه تخصصی بوشهر تیم

4- بررسی می کنیم که آیا تا انتهای صفحه خوانده شده است یا خیر؟ ... بعد از مشخص
شدن نقطه الگوریتم، برای حل مسئله باید مراحل گوناگونی اجرا شوند. ... به خانه ای از
حافظه که داده ها و اطلاعات ورودی و خروجی را در خود نگه می دارد ... اگوریتمی بنویسید که
اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند: ..... اشکال موجود در فلوچارت یک برنامه.

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

ﻋﻤﻠﻴﺎت در آن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ... ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل .... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻋﺪد اول. اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺖ ﻳ. ▫. -3. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را از
ﻛﺎرﺑﺮ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن دو را ﺑﺎ ﻫﻢ .... زوج و ﻛﺪام ﻓﺮد اﺳﺖ.

چگونه برنامه بنویسیم

ای ندا. رد. سعی کنید یک. الگوریتم را که می. خوانید خ. وب درک و بتوانید خودتان. آن را
.... الگوریتم عددی را از ورودی دریافت سپس مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟ )شكل.

مبانی کامپيوتر و برنامه سازی c - حماسه 90

دستور خروجی يا نوشتن که شکل کلی دستور به شکل زير است : .... مثال3 ) برنامه ای
بنویسید که سه عدد از ورودی گرفته مشخص کند می تواند اضلاع مثلث باشند یا خیر؟
..... که عناصر یک ماتریس m×n را گرفته و تعداد اعداد زوج و فرد آن ها را مشخص کند .

20 - پرسش و پاسخ علمي

3ـ الگوریتم وفلوچارت برنامه ای را بنویسید که 1عدد مثبت را خوانده وتعداد ارقام
مثبت را نشان بدهد؟ ... 2- فرق اعداد زوج و فرد در باقی مانده ی آن ها به 2 است. پس با چک
کردن صفر بودن یا نبودن باقی مانده به جواب می رسی. ... ایده ی برنامه مشخص می شود. ...
برنامه ای را بنویسید که ضرایب یک معاذله درجه 2 را خوانده وریشه های آن را محاسبه کند؟

مجموعه سورس های C++ - پروژه های برنامه نویسی

در ادامه مطلب می توانید عناوین مسائل را مشاهده کنید. خرید مجموعه سورس کد ... برنامه ای
بنویسید ۱۰ عدد را از ورودی گرفته و میانگین آنها را محاسبه کند؟ ۴. تابعی ... تابعی
بنویسید که که یک عدد طبیعی را بگیرد و مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟ ۸. تابعی
...

نمونه سوالات هنرستانهای فنی (کامپیوتر)

3-برنامه اي بنويسيد كه يك عدد را گرفته سپس زوج يا فرد بودن عدد را بررسي كند. 4-
حاصل عبارت ... 6-در برنامه روبه رو اگر از ورودي 4321 وارد شود در متغير F كدام مقدار
قرار مي گيرد؟ ... الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند اول است یا
خیر. ..... 68 - الگوريتمی بنويسید که يک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که تام. می
...